ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Страни

Настоящите Общи условия уреждат правните отношения между:
1. „Евро Линк Плюс” ЕООД, с ЕИК 175375232, със седалище и адрес на управление гр. София, с. Лозен, ул. „Околовръстен път” № 370, наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ“
и
2. Всяко лице, използващо услугите консултация за детски сън, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

2. Предмет

2.1. Видове консултации

2.1.1. Еднократна консултация

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с проследяване с фиксирана цена от 80 лв. при следните условия:

а. Изготвяне на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“
b. Предоставяне на основна онлайн консултация с продължителност до 2 астрономически часа.
c. Изготвяне на индивидуален писмен план за работа.
d. Провеждане на един телефонен разговор до 30 минути в рамките на един месец от основната консултация.

2.1.2. Консултация с проследяване – Подходяща за деца 0-5 м. и над 2 г.

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с проследяване с фиксирана цена от 180 лв. при следните условия:

a. Продължителност на проследяването: 4 (четири) седмици;
b. Изготвяне на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкетна
карта“ и „Дневник на съня“
c. Предоставяне на основна онлайн консултация с продължителност до 2 астрономически часа.
d. Изготвяне на индивидуален писмен план за работа.
e. Четири проследяващи телефонни разговора до 30 минути в работни дни.

2.1.3. Консултация с проследяване плюс – Подходяща за деца от 5 м. до 2 г.

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с проследяване плюс с фиксирана цена от 250 лв. при следните условия:

a. Продължителност на проследяването: 4 (четири) седмици;
b. Изготвяне на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“
c. Предоставяне на основна онлайн консултация с продължителност до 2 астрономически часа.
d. Изготвяне на индивидуален писмен план за работа.
e. Поддържане на комуникация по телефон, с текстови или гласови съобщения в работни дни със следните параметри и продължителност:
– 10 дни от пакета – всеки ден в работни дни;
– 20 дни от пакета– през интервал от 2 – 3 дни в работни дни.

2.1.4. Бърза консултация

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Бърза консултация с фиксирана цена от 55 лв. при следните условия:

а. 60-минутна консултация на принципа въпроси-отговори.

2.1.5. Консултация с проследяване 6 седмици – Подходяща за деца от 5 м. до 2 г.

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с проследяване 6 седмици с фиксирана цена от 320 лв. при следните условия:

a. Продължителност на проследяването: 6 (шест) седмици;
b. Изготвяне на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“
c. Предоставяне на основна онлайн консултация с продължителност до 2 астрономически часа.
d. Изготвяне на индивидуален писмен план за работа.
e. Поддържане на комуникация по телефон, с текстови или гласови съобщения в работни дни със следните параметри и продължителност:
– три седмици – всеки ден в работни дни;
– три седмици – през интервал от 2 – 3 дни в работни дни.

2.2. Консултантът и Клиентът провеждат предварителна безплатна среща в рамките на 20 минути по телефон или онлайн с цел запознаване с очакванията и нуждите на Клиента. След предварителната среща консултантът и Клиентът потвърждават, че желаят да работят заедно съгласно избрания от Клиента пакет и в съответствие с настоящите Общи условия. И двете страни имат право след предварителната среща да откажат услугите по своя преценка и без да е нужно да се обосновават, с оглед индивидуалния характер на услугата и необходимостта от доверие и тясно сътрудничество между страните.

2.3. Чрез писменото потвърждаване на посочения от Консултанта имейл или друга форма на писмена кореспонденция с текст “Запознах се и приемам общите условия за провеждане на консултация”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

2.4. Цялата кореспонденция ще се осъществява по електронен път и по телефон, с текстови или гласови съобщения между консултанта и Клиента. Консултантът ще информира клиента за времевия диапазон от работния ден, в който е възможно да се осъществяват разговорите в рамките на проследяването след основната консултация, а Клиентът се задължава да спазва този диапазон.

2.5. Консултантът не е медицинско лице и не предоставя съвети и услуги от медицински характер. В случай че Клиентът има необходимост от консултация с медицински специалист, Консултантът ще го насочи към такъв. Наличието на проблеми от медицински и психологически характер у Клиента може да се отрази на ефективността на работата с Консултанта.

2.6. В случай, че в рамките на периода на проследяване при Клиента настъпят обстоятелства, които налагат спирането на работата, включително, но не само: болест и други подобни обстоятелства, изпълнението на услугата се спира за срок не по-дълъг от една календарна седмица. В случай че Клиентът няма готовност да възстанови работата с Консултанта след изтичането на тази седмица, изпълнението на услугата спира и Клиентът дължи еднократна такса от 50 лв., за да бъде възстановена.

3. Сключване на договора и плащане

3.1. Договорът се счита за сключен след извършване на плащането от страна на Клиента и при условие че е изпратил потвърждението по чл. 2.3.

3.2. Клиентът следва да заплати цената за избраната услуга в пълен обем след потвърждението по чл. 2.2. и в срок до една седмица от провеждането на предварителната среща съгласно същия член.

3.3. Цената за извършване на Консултацията с проследяване е съгласно услугата, избрана от клиента, и описана в чл. 2.1.. В случай че Клиентът желае, а Консултантът е съгласен, да бъдат предоставени услуги извън посочените в чл. 2.1., то страните следва да уговорят допълнително плащане съгласно естествтото на допълнителните услуги.

3.4. Клиентът заплаща цената на консултацията по банков път по посочена от Консултанта банкова сметка.

4. Права и задължения на страните

4.1. Консултантът има следните права:
a. Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;
b. Да получи от Клиента достоверна информация за навиците и режима на детето, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;
c. Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;
d. Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция и квалификация и че Клиентът има необходимост от друг тип помощ, включително, но не само психологическа и медицинска.

4.2. Консултантът се задължава:
a. Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.
b. Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.
c. Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори в работни дни;
d. Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица.
e. Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

4.3. Клиентът има следните права:
a. Да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за съня на детето, въз основа на изготвен от Консултанта анализ на „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“, попълнени предварително от Клиента;
b. Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.
c. Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

4.4. Клиентът се задължава:
a. Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;
b. Да попълни и предостави на Консултанта в пълен обем: „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“ на детето (за минимум 5 пълни последователни дни) до 3 работни дни преди датата за провеждане на консултацията.
c. Да попълва „Дневник на съня“ ежедневно до приключване на пакета.
d. Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност.
e. Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем съгласно чл. 3.
f. Да осигури подходящи условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка;
g. Да се свързва със Консултанта в посочените от последния часове и да попълва „Дневника на съня“ на детето, съгласно указанията на Консултанта;
h. Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;
i. Да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част или всички препоръки;
j. Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, с трети лица.

5. Отказ и прекратяване

5.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до деня, предшестващ уговорения ден за провеждане на основната консултация.
5.2. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл, адресирано до имейл адреса на Консултанта.
5.3. Отказ СЛЕД началото на предоставяне на Услугата:
a. В случай, че след стартиране предоставянето на услугата, Клиентът в срок от една седмица след датата на основната консултация изяви желание да се откаже от заявената и заплатена консултация с проследяване, Консултантът ще възстанови заплатената сума с удържане на 100.00 лв.
b. В случай, че след стартиране на предоставянето на услугата, Клиентът изяви желание да се откаже от заявената и заплатена консултация в срок по-голям от една седмица след датата на основната консултация, Консултантът ще възстанови заплатената сума с удържане на 100.00 лв с право да удържи допълнителни 20% от пакета по своя преценка.
c. В случай, че след заплащане на цената, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно, предвид необходимостта от тясно и активно участие на Клиента в процеса. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена.

6. Лични данни

6.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
6.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия,имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, обща информация за здравословно състояние, както и всяка
друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на Анкетна карта и Дневник на съня. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.
6.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод попълването на „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“ – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
6.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
6.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящите Общи условия.

7. Допълнителни разпоредби

7.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта.
7.3. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
7.4. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т. 7.3.
7.5. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.
7.6. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.